301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
09 Ekim 2016 - Pazar 22:28 Bu haber 338 kez okundu
 
İHALE İLANI
Haberi


İ L A N

 

            Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik  ve   Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin  Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca  ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında 2017  yılı için komisyonumuzca bilirkişi  seçimi yapılacak ve buna ilişkin liste düzenlenecek  olup, bilirkişi uzmanlık alanları, başvuru kabul şartları ve başvuru esnasında  teslim edilmesi gereken evraklar aşağıda bildirilmektedir. 

            1 - )  Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca ;

 

        BİLİRKİŞİ SEÇİMİ YAPILACAK UZMANLIK ALANLARI  ( Ceza Mahkemeleri  ve C. Savcılığı için )

SIRA NO

BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANI

SIRA NO

BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANI

SIRA NO

BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANI

1

Mali Müşavir

15

Kaçakçılık

29

Polis Memuru

2

Muhasebeci

16

İçki ve sigara bondrolleri

30

Olay yeri inceleme ve kroki uzmanı

3

CD – DVD – Simkart  Çözümleme

17

Kimlik tespiti ve  parmak izi

31

Kadastro  Teknisyeni /Teknikeri

4

Trafik

18

Site Yönetim Uzmanı

32

Mülk

5

İnşaat Mühendisi

19

Avukat

33

Vergi Müfettişi  - Hesap Uzmanı

6

Elektrik  Mühendisi

20

Elektronik Mühendisi

34

Elektrik- Elektronik Mühendisi

7

Maden Mühendisi

21

Kredi kartı işlemleri uzmanı

35

Bankacı

8

Makina Mühendisi

22

Çevre Mühendisi

36

Mimar

9

Ziraat Mühendisi

23

Psikolog - Pedegog

37

Yangın / İtfaiyeci

10

Orman Mühendisi

24

Silah

38

Emlakçı

11

Arkeolog

25

Gıda  Mühendisi - Gıda Yüksek Mühendisi

 

39

İş Müfettişi, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları

12

Sıhhi Tesisat – Kaçak Su Uzmanı

26

Psikolojik Danışman ve Rehper Öğretmen

40

Cep Telefonu, masaüstü bilgisayar  uzmanı ,

13

Fen Memuru

27

Harita – Kadastro Mühendisi

41

Kuyumcu

14

İş Güvenliği Uzmanı

28

Bilgisayar Mühendisi

42

Bilişim Uzmanı

                                                           

            1 /a- Listeye Kabul Şartları

             Gerçek kişilerin ;

            a ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

            b)  Başvuru tarihinde 25 yaşından küçük olmaması,

            c ) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması,

            d )Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,

            e ) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,

            f ) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,

            g ) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,          

 

            Tüzel kişilerin ;

            a ) Halen faaliyetine devam ediyor olması,

            b ) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları  gerekir.   

           

            1/b - Başvuru formuna  eklenecek belgeler          

            Başvuru formuna  (  başvuru sahibi tarafından fotoğraf yapıştırılacaktır )   ;

            a ) Nüfus cüzdanı örneği,

            b ) Komisyonun bulunduğu il  çevresinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,

            c ) Adli sicil kaydı,

            d ) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,

            e ) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,   

            f ) Bir adet vesikalık fotoğraf            

            * Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan a, d,  ve  e  bentlerinde sayılan   belgeler istenmez,

 

 

            2 -  Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin  Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca  ;

 

 BİLİRKİŞİ SEÇİMİ YAPILACAK  UZMANLIK ALANLARI  

SIRA NO

BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANI

SIRA NO

BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANI

SIRA NO

BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANI

1

İngilizce

10

Romence

19

Yunanca

2

Almanca

11

Gürcüce

20

Pomakça 

3

Fransızca

12

Ruşça

21

Kürtçe

4

Bulgarca

13

Zazaca

22

İşaret dili ( sağır ve dilsiz engeliller için iletişim dili )

5

Arapça

14

Farsça

23

Hollanda  ( Flementçe )

 

6

Çinçe

15

İtalyanca

24

Osmanlıca

7

Afganca

16

Moğalca

25

Özbekçe

8

Azerice

17

Fince

26

İspanyolca

9

Japonca

18

İbranice

27

Makedonca

           

            2/a -  Listeye Kabul Şartları 

 

            Listeye kayıt  olabilmek için tercümanın  ;

            a ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

            b)  Başvuru  tarihinde  fiil ehliyetine  sahip olması,

            c ) En az ilkokul mezunu olması,

            ç ) Başvuru tarihinde  onsekiz  yaşını tamamlamış olması,

            d )Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar,  12/04/1991 tarihli ve  3713 sayılı Terörle  Mücadele  Kanununda  yer alan suçlar  ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas  veya kaçakçılık,  resmi ihale ve alım

            satımlara fesat karıştırma, suçlarından hükümlü olmaması  veya hakkında  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş  olması,        

            e ) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından  yasaklanmamış olması,

            f ) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,

            g ) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.      

 

 

 

 

 

            2 /b - Başvuru formuna  eklenecek belgeler

 

            Başvuru formuna  (  başvuru sahibi tarafından fotoğraf yapıştırılacaktır )   ;

            a ) T.C kimlik numarası beyanı

            b ) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği

            c ) Tercüman  olmak  istediği dil veya diller ile işaret diline  ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,  böyle bir belgenin olmaması durumunda  tercümanlık faaliyetini yerine  getirecek derecede  dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

            ç ) Bir  adet vesikalık fotoğraf

            d ) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği          

             eklenir.

                    *Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan a, c ve d bentlerinde sayılan bilgi ve   belgeler istenmez,

           

                        BAŞVURU USULÜ

 

            Bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin başvuru formu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte  15 – 31 Ekim 2016  tarihleri arasında   komisyona  şahsen veya buraya gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına  başvururlar,   Bu tarihten sonra  komisyona ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

            Başvurular,  komisyona bizzat veya kayıtlı  olunan oda,  çalışılan  kurum ve kuruluş aracılığıyla  da yapılabilir.

            Başvuru yapılacak bilirkişi listesine  göre  Başvuru formuna  1/b – 2/b  maddelerinde  belirtilen  belgeler eklenir.  Başvuru formunda ayrıca bilirkişiye ait banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.      

             ( Ayrıca  varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşun adları, açık adres ve telefon bilgilerinin  de dilekçede belirtilmesi gerekir. ) 

            Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına teslim edilen bilirkişi başvuru evrakları ivedi olarak   UYAP üzerinden taratılmak suretiyle  komisyona gönderilir. Belgelerin asılları  veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarınca  tasdik edilen örnekleri ayrıca  komisyona  fiziki olarak ulaştırılır.

 

                        BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

            Başvurular komisyon tarafından değerlendirilerek,  talepleri uygun görülenlerin  adları ve uzmanlık alanlarına göre sınıflandırma yapılarak oluşturulacak  kesin olmayan   liste  16/11/2016 günü Tekirdağ  merkez ve ek Adliye binası  ilan panosuna  asılmak ve www.tekirdag.adalet.gov.tr internet sitesinde yayınlanmak  suretiyle   7 gün süreyle ilan edilir.

            Ayrıca kesin olmayan liste Tekirdağ ve Çorlu merkez ve mülhakat Adliyelerinde  en az 7 gün süreyle ilan edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilir.

            Başvuru sahibinin şartları taşımadığının tespiti halinde talebin reddine karar verilir ve bu karar ilgilisine tebliğ olunur.

            Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul  kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler, Komisyon  bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.

 

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN YEMİN TARİHİ

 

            İlan edilen  listede  adı bulunanların ve itirazı kabul görülerek   listeye dahil olma hakkını kazananların  02 Aralık 2016  Cuma  günü saat 10:00 'da   yemin etmek üzere Tekirdağ Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir.

            Sözkonusu tarihte meşru mazerete dayalı olarak yemin etmeye gelemeyenlerin  06/12/2016 Salı günü saat 10:00 'da  Tekirdağ Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu hususta ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 27/09/2016

2017 YILI İÇİN BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA

* ( ) Ceza Mahkemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi

Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca ; Ceza Mahkemelerinde ve Cumhuriyet

Başsavcılıklarında

* ( ) Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında

Yönetmelik uyarınca ; Ceza ve Cumhuriyet Başsavcılıklarında

Yukarıda işaretli ( X ) bulunan Yönetmelik hükümleri uyarınca Tekirdağ merkez ve mülhakat

Adliyerinde bilirkişilik yapmak üzere başvurumun kabul edilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

ADI SOYADI :

İMZASI :

TARİH : ....10/2016

BİLİRKİŞİ BAŞVURU BİLGİLERİ

TEKİRDAĞ

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Soyadı Cinsiyeti

Erkek Kadın

Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Medeni Durumu

Evli Bekar

Anne Adı İli

İlçesi

Aile No. Sayfa No.

2016 / .............

CEZA MAHKEMELERİ İÇİN HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN TERCÜMANLIK İÇİN

Sabıka Kaydı Var Mı? Mahkumiyete Neden Olan Suçu Mahkumiyeti Var İse;

Var Yok

TEBLİGATA YARAR ADRES BİLGİLERİ

ÖNEMLİ UYARI : Hazırlanan başvuru evraklarını 15-31 Ekim 2016 tarihleri arasında eksiksiz teslim etmediğiniz takdirde bilirkişilik talebinizin REDDİNE karar verileceği, başvuruları kabul edilenlerin listesi 16/11/2016 tarihinde www.tekirdag.adalet.gov.tr internet adresinde ve adliyedivanhanelerinde ilan edilecek olup, başvurunuzun kabul edilmesi halinde 02/12/2016 Cuma günü saat 10:00 ' da Tekirdağ merkez Adliyesinde (

 

                                                                        

                                                                       Naci ERGİN

                                                            Hakim 34259

                                                           Adalet Komisyonu Başkanı

Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
 
Etiketler:
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
Tekirdağ
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Güncelleme: 30.05.2020
Bugün
13° - 21°
Pazar
13° - 21°
Pazartesi
14° - 20°
Tekirdağ

Güncelleme: 30.05.2020
İmsak
03:39
Sabah
05:34
Öğle
13:13
İkindi
17:11
Akşam
20:41
Yatsı
22:27
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
2
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
3
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
4
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
5
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
6
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
7
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
8
Göztepe
37
0
9
7
10
26
9
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
10
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
11
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
12
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
13
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
14
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
15
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
16
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
17
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
18
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı